Algemeen conclusies van de dag:

Vaststellingen:

 • Veel van de resultaten uit workshops zijn ‘gekende obstakels en persistente problemen’. Daaraan gekoppeld keren ook in meerdere workshops dezelfde actiepunten terug:
  • De woonwens van de Vlaming. Kwaliteiten van best practices in de kijker zetten. Marketing;
  • ‘Extra kost’ van duurzaam ruimtegebruik > directe kostenreductie door collectieve/compacte oplossingen +  maatschappelijke baten becijferen. Levenscyclus-analyse in de ruimtelijke planning en bouw- en ontwikkelingspraktijk verplichten. Een financieel plan voor duurzaam ruimtegebruik;
  • De bestaande situatie (mobiliteitsproblematiek, verlinting, suburbia…) is een lastig uitgangspunt > het planologisch en fiscaal instrumentarium om eraan te sleutelen is grotendeels voorhanden, en aan ontbrekende onderdelen wordt momenteel gewerkt (bv. verhandelbare ontwikkelingsrechten).
 • Daarnaast is er de ‘harde’ boodschap zoals Leo Van Broeck die brengt, waarin de urgentie dwingend tot uiting komt.

Gedachtengang:

 • Lijstjes op zich zijn niet interessant om te verspreiden. Het ontbreekt aan wervende kracht en herkenbaarheid. Er zijn momenten/acties nodig waar niet alleen vooruitdenkers, maar ook burgers en politici zelf  in het verhaal kunnen stappen en een standpunt innemen.
 • Ideeën:
  • Pamflet, manifest of open brief met conclusies uit TA, geruggesteund door cijfers, getuigenissen;
  • De factor herkenbaarheid: meer vanuit het reële keuzes van burgers dan vanuit theoretische top-down denkbeelden;
  • De opgaves van betaalbaar (goedkoop én comfortabel) wonen en de mobiliteit (verkeersdoorstroming) zijn – vanuit politiek oogpunt – urgenter en liggen beter in de markt dan een thema zoals ‘zuinig ruimtegebruik’ of ‘verminderen van het ruimtebeslag’. Ook de opvatting dat nieuwbouw de graadmeter is voor de conjunctuur blijft algemeen geldig. Kan de boodschap tot bij de bevoegde kabinetten gebracht worden dat een gezonde mobiliteit en toegankelijk wonen enkel door een ruimtelijke integratie van beide uitdagingen tot stand komen, en dat juist zo een basis ontstaat voor een vitale economie inclusief uitdagingen op het vlak van kringlopen, netwerken, (stads)logistiek, kenniseconomie, creatief ondernemerschap…. ;   
  • Moet hier actief ‘gelobbyd’ worden – moet ook (iemand uit) de media  mee aan boord?

Wat doen we:

 • De sterkte van duwobo zit in de breedte van het forum; dit verder verbreden en als platform voor ideeën blijven verbeteren;
 • Omzetten naar acties. Van ‘luis in de pels’, pijnpunten naar boven brengen, tot breed gedragen actieplan (sector, kennis, middenveld, overheid);
 • Om dit laatste tot stand te brengen, moeten nog meer losse eindjes aan elkaar geknoopt worden tot één sterk denkbeeld, geschraagd door feiten en cijfers.


Presentaties & verslagen workshops

De verschillende presentaties en de verslagen van de verschillende workshops van de dag kan je hier terugvinden in het DuWoBo Archief onder Documenten Transitiearena 2015 Mei.

Foto's

Programma 19 Mei 2015

9u30:  Ontvangst
10u00: To Simons - Voorzitter DuWoBo: dagoverzicht  & Jan Aerts – communitymanager DuWoBo
10u15: Geert Mertens (Ruimte Vlaanderen): dringendheid van de verhardingsproblematiek
11u00: Interactieve werkgroepen deel I rond 6 cases: 

 1. Maatschappelijke verantwoord vastgoed (Veerle Follens Conix RDBM Architects) 
 2. Ulobia: Wat haalt ontwikkelaar over de streep om mee te gaan in een breder verhaal, collectiviteit, syndicus. (Els Staessens Robuust) 
 3. Halt aan Verlinting landschap (Kris Asnong DUBO Limburg) 
 4. Toren Beerse - Multifunctioneel bouwen (Tom Reynders Trias) 
 5. Verdichting rond openbaar vervoer punt. BMT-site in Boechout. (Toon Manders Buur) 
 6. De woonuitbreidingsgebieden doorgelicht. De case die er geen werd! (Wolfgang Vandevyvere Ruimte Vlaanderen)

12u30: Broodjes
13u30: Ingenieur-architect Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck): ruimtelijke kwaliteit en het bewustzijn omtrent stedelijke dichtheid en optimaal landgebruik
14u30: Interactieve werkgroepen deel II die verder bouwen op de ochtendsessies
16u00: Afsluiting & receptie