De huidige situatie rond leren en innoveren wordt gekenmerkt door talloze knelpunten. De knelpunten kunnen we samenvatten in drie elkaar aanvullende en soms overlappende lijnen.

In de eerste plaats is er het gebrek van voldoende kennis van en consensus over het begrip duurzaamheid. Enerzijds is dit het gevolg van een onderwijs en opleidingen structuur waarin hiervoor nauwelijks aandacht is. Dit grijpt derhalve direct in op de inhoud van het onderwijs en opleidingen. Anderzijds is dit het gevolg van een versnipperde kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Weliswaar lopen er talloze onderzoeken op aan duurzaamheid gerelateerde vraagpunten, maar coördinatie en overleg is ver te zoeken.

Deze versnippering heeft ook direct gevolgen voor de tweede lijn, namelijk kennis en innovatie. Immers, door de versnippering is er nauwelijks sprake van een efficiënte disseminatie van kennis en leerervaringen. Mede hierdoor vindt er nauwelijks opschaling van innovaties plaats.

De derde lijn houdt verband met het bouwproces, dat vooral wordt gekenmerkt door een ketenaanpak met individuele schakels. Hierdoor is niet alleen de kans op falen in het inmiddels complexe bouwproces onevenredig groot met als resultaat twee verliezers, namelijk de opdrachtgever en de opdrachtnemer(s), maar ontbreekt het de sector aan maatschappelijke meerwaarde.

Het is onze ambitie deze knelpunten gezamenlijk met de relevante partijen aan te pakken en uit de weg te ruimen.

Werkgroepvoorzitter: To Simons (CeDuBo)