Waarom

Onze manier van wonen wordt in vraag gesteld door de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan vergrijzing & verdunning van gezinnen, de toenemende verharding, versnipperde bewoning en de daarmee samengaande onbetaalbaarheid van diensten,… Toch is landelijk en groot wonen diep ingesleten in onze woongewoonte en in ons woonbeeld.

In het traject geWOONtebreker in de gemeente Beerse werd met deskundigen én bewoners onderzocht of een andere woonvorm een antwoord kan bieden op de toenemende behoefte veerkrachtig om te gaan met de genoemde trends en ontwikkelingen.

In de leergemeenschap geWOONtebreker willen we dit traject verruimen en opschalen door te onderzoeken met welke opvattingen rond wonen we letterlijk moeten ‘breken’ willen we veerkrachtig omgaan met klimaat- en sociale uitdagingen. Hierbij zetten we in op de winsten die geboekt kunnen worden, de positieve neveneffecten van een andere wooncultuur. We gaan in dialoog met bewoners én met lokale beleidsmakers. We zoeken diverse initiatieven op waarin de huidige wooncultuur bevraagd wordt. We onderzoeken hoe verschillende ideeën vandaag al vorm krijgen of in de toekomst vorm kunnen krijgen en wat dat betekent voor onze scripts over wonen. 

Wanneer en hoe

In het voorjaar van 2016 gaat geWOONtebreker op zoek naar gemeentebesturen die met hun bewoners in dialoog willen gaan over wonen, naar projectontwikkelaars die in gesprek willen gaan met potentiële bewoners, naar initiatieven die via kleine of grote ingrepen onze kijk op wonen verruimen en in vraag stellen.

In het najaar van 2016 worden enkele pilootprojecten opgestart. Een pilootproject is een lokaal project, waar een lokale overheid en bewoners samen nadenken over wonen en op zoek gaan naar geWOONtebrekers.

De leergemeenschap geWOONtebreker zal zorgen voor leer- en reflectiemomenten. Door het bovenlokale en overkoepelende karakter van deze leergemeenschap, worden de verschillende inzichten en visies met elkaar verbonden en krijgen nieuwe ideeën aandacht, om de omslag naar duurzaam wonen met minder ruimtebeslag bij een grotere groep mensen ingang te doen vinden.

Met wie

 Contacteer onze trekker Soetkin Goris soetkin.goris@trizone.be

Contacteer onze trekker Soetkin Goris soetkin.goris@trizone.be

Iedereen met interesse in deze leergemeenschap is welkom om het traject mee vorm te geven, om concrete zaken in te brengen, om kritisch te reflecteren op de thematiek, om een experiment op te zetten.