Presentatie 'Energieneutrale wijken' bij het verslag van de werkgroepvergadering van 18 maart 2008  

Het sluiten van kringlopen (woningen, grondstoffen, materialen, energie etc) stuit op dit moment nog op een groot aantal deels samenhangende hindernissen verspreid over de verschillende maatschappelijke domeinen. Zo is er bijvoorbeeld in het sociaal-culturele sprake van een sterke mate van overconsumptie en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien ligt de nadruk meer op esthetiek dan op duurzaamheid en is het wantrouwen tegen noviteiten diep in de genen van de Vlaming geworteld. Op economisch terrein zien wij relatief lage prijzen voor energie en transport, keuzes die bepaald worden op basis van kostprijs in plaats van maatschappelijk waarde en de nadruk op winstmaximalisatie als voorbeelden van belangrijke knelpunten. Tevens worden nog steeds zeer veel materialen toegepast die op de een of ander manier schadelijk zijn voor het milieu. Vaak wordt de schadelijkheid ervan nauwelijks erkend en / of ontbreekt voldoende kennis en informatie, bijvoorbeeld over alternatieven. Dit wordt ons inziens mede veroorzaakt doordat de (vak)opleidingen en het reguliere onderwijs te weinig aandacht voor duurzaamheid hebben. Bovendien komt er, ondanks de vele goede initiatieven en positieve ontwikkelingen, nog veel bouwafval vrij en worden weinig lokale grondstoffen toegepast. Ook op beleidsmatig terrein zijn er de nodige knelpunten. Wij noemen in dit verband bijvoorbeeld stedenbouwkundige beperkingen, achterlopende productnormering en kwaliteitsborging evenals het korte termijnbeleid in het algemeen.

Werkgroepvoorzitters: Johan Bogaert (dep. LNE) - Guy Vekemans (VITO)  

In deze werkgroep werden 7 projecten ingediend, hiervan zijn er reeds 5 opgestart:

 

ENE/13/B: Impulsprogramma passiefhuizen

Doel:

Marktverbreding van passiefhuizen en energieneutrale woningen.

Het in gang brengen van financieringsmechanismen, het ontwerpen en opzetten van samenwerkingsverbanden ter bevordering van een algemene invoering van betere energieprestaties, met focus op het bereiken van de passiefhuisstandaard en de creatie van voorbeelden van energieneutrale gebouwen. Hierbij moet gedacht worden aan de energieprestatie.

Het doel is om op middellange termijn (2015) een kritische massa aan gebouwen op te zetten in passiefhuisstandaard, waarna een verplichting voor nieuwbouw kan worden overwogen. Subsidiërende instellingen en sociale huisvesting dienen hierbij als trekker.

Het eerste werkpunt is het samenstellen van een handleiding met bouwdetails (massief en houtbouw).

Voor meer informatie: info@passiefhuisplatform.be

 

ENE/19/C: Doorlichting, actualisatie, aanvulling en vormgeving van de bestaande handleiding "TECHNISCHE EISEN VOOR NIEUWE KANTOORGEBOUWEN" op basis van duurzaamheid en het opstellen van een bijhorende afpuntlijst

Doel:

Een instrument aanbieden aan de (toekomstige) bouwheren en huurders van de Vlaamse overheid als ondersteuning bij de keuze voor een duurzaam kantoorgebouw.

De handleiding is een opsomming van de voornaamste toepasselijke regelgeving en de standpunten van de Vlaamse overheid wat betreft bouwkundige en technische criteria voor gebouwen, zoals criteria voor de waarde van de energieprestatie-coëfficiënt, criteria voor de binnenluchtkwaliteit, criteria voor de winterse binnentemperatuur...

De handleiding wordt gebruikt om de huidige situatie in de bestaande gebouwen van de Vlaamse overheid te evalueren en voor het ontwerp van nieuwe gebouwen van de Vlaamse overheid.

Het resultaat van deze doorlichting vindt u hier.

 

ENE/22/C: Bouwdetails in passiefhuisstandaard

Doel:

De doelgroepen Nederlandstalige architecten (via gerichte mailings en verzendingen) en contacten PHP-bouwprofessionelen (via de nieuwsbrief) voorzien van uitgewerkte bouwdetails voor de realisatie van passiefhuizen (initieel één massief bouwsysteem en één houtbouwsysteem).

Voor meer informatie: info@passiefhuisplatform.be

 

ENE/23/C: Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte

Doel:

Identificatie van succesvolle renovaties door netwerking met nationale en internationale experts.

Systematisch verzamelen van informatie omtrent het onderwerp, de constructie en de prestaties van de renovaties.

Publiceren van de projecten ten aanzien van woningeigenaars en ontwerpmaatregelen ten aanzien van ontwerpers (opde website van de partners, als workshop, als overzichtshandleding, als technische voorlichtingsnota, als projectfiches).

Voor meer informatie: info@passiefhuisplatform.be

 

ENE/24/C: PEP Promotion of European Passive Houses

Doel:

Vervolg CEPHEUS: Europese kennistransfer inzake de definitie van en prestatievereisten voor passiefhuizen en passiefhuistechnologie (woningbouw).

Voor meer informatie: info@passiefhuisplatform.be

 

ENE/25/C: Passiefhuis-Klimatisatie

Doel:

Een project met als hoofddoel netwerkvorming van de doelgroep ontwerpers en assembleurs voor klimaatinstallaties en klimaatregelingen, onderhoudstechnici en bouwprojectmanagers, tot bedrijven actief in de aannemerij van verwarming, ventilatie en koeling van gebouwen en hun netwerking met architecten, ontwerpers en studiebureaus.

Het project wil voorbeelden voor een goed ontwerp en de goede werking van energiezuinige en deels passieve klimaatinstallaties demonstreren, evenals netwerkactiviteiten inrichten voor het stimuleren van het gebruik van innovatieve klimatisatietechnologieën die nog niet gebruikt worden. Het creëren van synergieën dient aanleiding te geven tot de integratie en het testen van dergelijke technieken in voorbeeldgebouwen.

Het project verzorgt tevens netwerking met nieuwe bouwteams voor het genereren van een multiplicatoreffect. De netwerking moet aanleiding geven tot de genratie van reken-, en beheersinstrumenten en testprocedures die aanleiding geven tot optimale energiebesparingen en kostenbesparingen en het documenteren van toonaangevende, energiebesparende installatietechniek.

Voor meer informatie: info@passiefhuisplatform.be

 

ENE/26/B: Actiefhuizen en intelligente netwerken

Doel:

Het project van "integratie residentiele elektriciteitsproductie in intelligente energienetwerken" wordt prioritair voorgesteld. Minstens één site in Vlaanderen wordt geselecteerd (in de orde van grootte van 100 tot 1000 woningen) waar de integratie van decentrale opwekking met behulp van actiefhuizen en intelligente sturingsalgoritmen geïmplementeerd wordt. Daarbij moeten naast de technische ook de economische, sociale en juridische aspecten onderzocht worden. Met een multidisciplinair project van deze grootte plaatst Vlaanderen zich dan gelijk vooraan het Europese onderzoek op dit gebied. Het zal een belangrijk ‘testbed' kunnen vormen voor beleidsaanbevelingen en business cases ten behoeve van het wegnemen van de belemmeringen voor de (voor duurzaamheid) noodzakelijke transitie van de energienetwerken.

Voor meer informatie: a.gijbels@cedubo.be