BEGELEIDING DUURZAME BUURTEN

Hoop je als buurtbewoner jouw buurt groener, levendiger, gezonder en veiliger te maken? Wil je als woonactor ruggensteun om het bestaand patrimonium geschikt en betaalbaar te maken voor de toekomst? Of wens je als bestuur inspiratie en advies van experten om een verkavelingswijk nieuw leven in te blazen?

Sluit dan nu aan bij het Lerend Netwerk Duurzame Wijken en stel je kandidaat voor de gratis begeleiding van jouw stads- of dorpswijk! De oproep is open tot dinsdag 17 mei 2016 om 12u.

Met deze begeleidingssessies wil de Vlaamse Overheid projecten stimuleren waarbij lokale overheden, woonactoren en bewoners samen naoorlogse wijken verduurzamen.

Wie kan de aanvraag indienen?

 • Verenigingen van buurtbewoners met een actieve buurtwerking met ideeën voor een duurzaam buurtproject, gesteund door het stads- of gemeentebestuur.
 • Lokale besturen die een visie willen ontwikkelen op de toekomstige ontwikkeling van een buurt en daarbij participatief te werk gaan.
 • Woonactoren, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, intercommunales of projectontwikkelaars, die samen met bewoners en lokaal bestuur aan de slag willen gaan in een bestaande wijk.

Welke projecten komen in aanmerking?

De buurt moet reeds aan enkele minimale eisen voldoen bij de start van het project:

 • Het gaat over een wijk of buurt die hoofdzakelijk gebouwd is na de Tweede Wereldoorlog.
 • Er bestaat in de buurt al een minimaal draagvlak om aan een duurzame wijk te werken. Het gemeentebestuur is al in gesprek met bewoners, woonactoren zijn al in gesprek met bewoners en bestuur.
 • De wijk of buurt omvat naast verschillende woningtypes ook andere functies, zoals bijvoorbeeld een school, handelszaken, lokale bedrijvigheid, buurthuis of sportvoorzieningen.
 • De wijk is goed ontsloten door openbaar vervoer.

Het project zal daarenboven één of meerdere van volgende doelstellingen nastreven:

 • Het project streeft naar een levendigere, beter toegankelijke wijk, aangepast voor groepen met specifieke noden.
 • Het project tracht de verkeersveiligheid te verhogen, het wandelen, het gebruik van fiets, openbaar vervoer of autodelen te verbeteren en individueel autogebruik af te remmen.
 • Het project zoekt naar middelen om de impact van verharding, geluid, uitstoot of andere vormen van hinder op de omgeving te verminderen.
 • Het project zoekt naar mogelijkheden om de kwantiteit en kwaliteit van groen of natuurwaarden te verbeteren.
 • Het project zoekt naar mogelijkheden om waterverbruik te verminderen, waterkwaliteit te verbeteren of (gevolgen van) overstromingsrisico te verkleinen.
 • Het project zet in op het hergebruik en herbruikbaarheid van (bouw)materialen en gebouwen en een beperking van het gebruik van niet-hernieuwbare materialen.
 • Het project mikt op een vermindering van het energiegebruik en een verschuiving richting hernieuwbare energiebronnen.

 

Wat bieden we aan?

De geselecteerde wijkprojecten krijgen een ‘begeleiding op maat’. Experts nemen de projecten onder de loep en lopen een tijd mee in het proces. Zij zullen via workshops de case kritisch bevragen, advies verstrekken, schetsen en tips geven om projecten naar een hoog niveau van integrale duurzaamheid te tillen. Er is daarbij nauwe samenwerking met de vijf provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen.

Via de ‘klankbordgroepen’ wordt ervaring uitgewisseld tussen en over projecten. Experts en alle betrokkenen wijken samen om de concrete projecten te bespreken, om te leren van goede voorbeelden en om samen werkbare oplossingen voor knelpunten te formuleren. En we komen op bezoek in je wijk. Zo’n klankbordgroep is een ontmoetingsplek voor iedereen die probeert grenzen te verleggen in de richting van een duurzame wijk-, stads- of dorpsvernieuwing.

Kandidaatstelling

De oproep tot kandidaatstelling is open tot dinsdag 17 mei 2016 om 12u. Je kan digitaal inschrijven door onderstaand formulier te verzenden naar duurzamewijken@vibe.be. Illustreer je inschrijving met een situering van de wijk in google maps en geef er ook de belangrijkste voorzieningen op aan.

Het ondertekend formulier bereikt ons ten laatste op 24 mei 2016:

T.a.v. duurzame wijken P/A VIBE vzw Gitschotellei 130, 2600 Antwepen-Berchem
Of digitaal via mail aan duurzamewijken@vibe.be

De selectie van de projecten gebeurt vóór 31 mei 2016 door een jury bestaande uit VIBE vzw, de Vlaamse overheid, experts die het begeleidingstraject zullen uitvoeren en de Provinciale Steunpunten Duurzaam Bouwen.

Klik hier om het inschrijvingsformulier te downloaden: DOC Inschrijvingsformulier

Projectstart

De kick-off klankbordgroep gaat door op dinsdag 7 juni 2016. De geselecteerde projecten worden voorgesteld; we laten ons inspireren door voorbeelden en zoeken tijdens interactieve sessies naar gedeelde thema’s en prioritaire werkpunten. De indiener van de geselecteerde projecten zal op die dag ook een samenwerkingsovereenkomst tekenen met VIBE vzw en de Vlaamse overheid. Een werkplanning voor de workshops (incl. vastleggen van data) zal hierin worden opgenomen.

Lerend Netwerk Duurzame Wijken

Het ‘Lerend Netwerk Duurzame Wijken’ is al enkele jaren actief in Vlaanderen. Dit netwerk is een initiatief van de Vlaamse Overheid in het kader van het transitieproces duurzaam wonen en bouwen (DuWoBo).

Sinds januari 2013 wordt dit lerend netwerk gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, in opdracht van de Vlaamse Overheid. VIBE vzw heeft diverse experts met betrekking tot duurzame wijken rond zich verzameld en heeft zelf ook ruime ervaring opgebouwd in de Ecopolis-trajectbegeleiding.

Het ‘Lerend Netwerk Duurzame Wijken’ wil de ontwikkeling van duurzame wijken en de herwaardering van bestaande wijken versnellen. Daarvoor lopen vandaag begeleidingstrajecten op maat voor acht cases van nieuwe wijken: De Werve Hoef (Wijnegem), Heizijdse Velden (Turnhout), Suikerfabriek (Veurne), Stedelijk Wonen aan de Leie (Deinze), Wolspinnerij & La Lys (Zulte), Lutselus (Diepenbeek), Hertogensite (Leuven), Koningslo (Vilvoorde). Hier vind je een korte beschrijving van deze wijken: expo van duwobo.

Met deze oproep worden aan deze acht nieuwe wijken drie tot vijf bestaande wijken toegevoegd.


Presentatie om goesting te krijgen.

Luc Eeckhout en Han Vandevyvere hebben als 'appetizer' volgende presentatie gemaakt voor het Lerend Netwerk Duurzame Wijken, als een algemene introductie op de thematieken die belangrijk zijn voor een geïntegreerde aanpak op niveau van een district/wijk.  Met veel inspirerende voorbeelden van oplossingen.

Een versie in lage resolutie (30Mb) kan je hier downloaden.

Een versie in hoge resolutie (136Mb) kan je hier downloaden.


Voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis van Duurzame wijken kan je hier nalezen.

 Heizijdes Velden - Trias Architecten

Heizijdes Velden - Trias Architecten