Coaching met NDVR

 de oudaan-krant

de oudaan-krant

Hoe verliep coachingstraject #9 met sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau NDVR? Eerder kondigden wij dit traject hier aan.

NDVR was één van de initiatiefnemers van het collectief ‘Wij kopen samen den Oudaan’, dat veel aandacht kreeg van pers en burgers. De overheid zette het politiegebouw te koop. Onder gesloten enveloppen. Zonder sterke maatschappelijke voorwaarden. Het Oudaan-collectief had de ambitie om van dit herkenningspunt in de stad een sociaal gedragen plek te maken voor wonen, ontmoeten en werken. ‘Wij kopen samen den Oudaan’ zette de ‘We kopen samen den Oudaan’-website online, waar mensen ideeën voor community-gedreven gebruik van de toren konden geven.

Duwobo voerde een visie-interview met het Oudaan-collectief op 28 april 2016, met Maarten Desmet (NDVR) en Mathias Bastiaensen (architectenbureau Eagles of Architecture), twee van de vele partners van dit project. Daarin verzuchtte Desmet: ‘De Oudaan per opbod verkopen is jammer genoeg tegelijk een middel om elk publiek debat uit de weg te gaan.’   

Het Oudaan-collectief wil meer. Het zoekt vandaag naar een alternatief ontwikkelingsmodel voor ‘beeldbepalend vastgoed’. Doel van dit model is een grote betrokkenheid met de stad te creëren door functievermenging: publieke ruimte, lokaal en sociaal ondernemerschap en bewoning. Een goed voorbeeld is het ZOHO kwartier in Rotterdam, waar een bedrijventerrein, kampend met leegstand, via ‘soft urbanism’-ingrepen een succes werd. In twee jaar tijd trok het terrein 120 bedrijven aan.

NDVR (endeavour, wat zoveel betekent als: een ernstige poging ondernemen) situeert zich, als ‘bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek’, tussen ruimtelijk planners en procesbegeleiders in. In feite verenigt NVDR beide vaardigheden. Aan studies en rapporten ontbreekt het niet, wel vaak aan procesbegeleiding tussen bewoners, organisaties en overheden. 

 de oudaan-krant

de oudaan-krant

Het coachingstraject van Oksigen Lab met NDVR legde zich specifiek toe op procesbegeleiding. Welke stappen zijn nodig om de inbreng en meningen van verschillende partners te verenigen? Hoe verloopt het biedproces? Hoe verloopt de verdere uitwerking van maatschappelijke relevante vastgoedontwikkeling?

Want de Oudaan mag net verkocht zijn aan een particuliere vastgoedpromotor (25,5 miljoen EUR!), het Oudaan-collectief werkt verder aan ‘een instrument om stedelijke ontwikkeling toegankelijk te maken voor alle actoren in de maatschappij’. Het wordt een coöperatief model, dat de naam OPP of Open Promotor Platform krijgt, met als slagzin ‘een vastgoedonderneming voor u en ik’. Het coachingstraject met Oksigen Lab begeleidt de verdere ontwikkeling van dit coöperatief ontwikkelingsmodel, dat op andere projecten toepasbaar moet zijn. Want beeldbepalende gebouwen die op een oplossing wachten, zijn er voldoende.

Inmiddels kreeg deze Oudaan een 'BWMSTR Label’, label van Vlaams Bouwmeester voor vernieuwende en beleidsrelevante ideeën of onderzoek. Vlaams Architectuurinstituut (VAi) belicht dit najaar alle projecten met dit BWMSTR Label; op 18 oktober beet het Oudaan-collectief de spits af. Met een traject naar een Open Promotor Platform, publieke debatten en een tentoonstelling in de wandelgangen van De Singel.

Op het openingsdebat van 18 oktober werd de informatiekrant Oudaan voorgesteld die het traject belicht. De tentoonstelling (16 langere interviews van partners) is vrij in De Singel te bekijken tot 15 januari 2017. Op 11 januari 2017 wordt het OPP of Open Promotor Platform voorgesteld. Over het vervolg van dit traject weldra meer op het Duwobo-blog.

 De Oudaan-krant (foto's: met dank aan VAi)

De Oudaan-krant (foto's: met dank aan VAi)

NDVR

NDVR is een bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek, procesontwerp en -begeleiding. Ze zetten ruimtelijke en sociale expertise in om de positieve sociale impact van ruimtelijke projecten te versterken. NDVR maakt samen met een hele groep geëngageerde Antwerpenaren deel uit van het collectief ‘We kopen samen den Oudaan’, die enkele maanden geleden de oproep lanceerden om samen den Oudaan (de Antwerpse politietoren) te kopen. NDVR ambieert met deze oproep een statement te maken om de toren nieuwe leven in te roepen, en dit project te gebruiken als hefboom om een breder debat te starten over nieuwe vormen van publiek ontwikkelen, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik.

Coachingstraject

Tijdens het werken aan de Oudaan merkte NDVR een grote vraag naar dit soort alternatieve vastgoedontwikkelingen. Met het coachingstraject willen ze hier dieper op ingaan en werken aan de ontwikkeling van een alternatief ontwikkelingsmodel mét maatschappelijke meerwaarde voor (beeld)bepalend vastgoed.

Meer info over NDVR: http://ndvr.be/ 
Meer info over ‘We kopen samen den Oudaan’: http://wekopendenoudaan.be/

CLT Gent

Steeds meer mensen betalen veel geld voor een minderwaardige woning en delen is in. Waarom zouden we dan ook de grond onder onze woningen niet delen? CLT Gent wil een vernieuwend en democratisch model uitwerken om op gemeenschapsgronden woningen te realiseren tegen betaalbare prijzen en om eigendommen kwalitatief en duurzaam te (ver)bouwen met de focus op kwetsbare groepen. CLT Gent maakt de expliciete keuze te werken voor en met kwetsbare groepen. Drie kernwaarden staan voorop: financieel leefbaar, volhoudbare ontwikkeling en wederkerigheid.

Coachingstraject 

Tijdens het coachingstraject zal er gewerkt worden aan het oprichten van een ‘Trust’, die de beheerder zal zijn van de grond en van eventuele rollende fondsen. Aspecten die in het traject aan bod zullen komen zijn het vormen van partnerschappen, het verfijnen van het verdienmodel en de opmaak van een financieel plan voor de Trust.

Meer info over CLT Gent: www.cltgent.be

Cohousing Mechelen

Cohousing Mechelen is ontstaan vanuit enkele individuen die in Mechelen een cohousing project wilden opzetten. Hiertoe richtte de groep in 2012 samen de vzw Samenwonen Mechelen op. Na heel wat pistes te hebben onderzocht voor een mogelijke locatie in Mechelen, selecteerde de groep Sint Gumaris, eigendom van bisdom in Mechelen als concrete optie voor hun cohousing project. Het terrein/pand biedt mogelijkheden voor een 25tal wooneenheden alsook voor extra ruimte voor coworking, gemeenschapsdiensten zoals een kinderdagverblijf, sociale organisaties etc.

Coachingstraject

Binnen het traject dat cohousing Mechelen doorloopt zal gewerkt worden aan het bouwen van een business case en het uitschrijven scenario’s, het uitwerken van de financiële haalbaarheid, het formuleren van een (financieel) voorstel naar kandidaat-bewoners en externe investeerders, en het uitklaren van de juridische constructie.

Acasus

POM West‐Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Met het starterscentrum Acasus heeft de organisatie de ambitie om o.a. ateliers en kantoorruimtes aan startende ondernemingen in de bouwsector aan te bieden, opleidingen te organiseren, als netwerkpunt te dienen, advies inzake (duurzaam) (ver)bouwen te verlenen aan particulieren en organisaties en als toonpunt en demonstratieruimte te dienen voor vernieuwende duurzame technieken.

Coachingstraject

Tijdens het coachingstraject zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van een duurzame business case voor het bedrijvencentrum Acasus te Veurne voor duurzame renovatiebedrijven.

Renovatiepraktijk

Dubolimburg vzw is de katalysator voor de duurzame gebouwde leefomgeving in Limburg en richt zich op 3 doelgroepen: bouwprofessionelen, overheden en particulieren. Dubolimburg brengt haar kennis en knowhow via kanalen zoals kennisuitwisselingsplatformen, excursies, website, nieuwsbrief en sociale netwerksite naar de juiste doelgroep. De vzw heeft de ambitie om de weg vrij te maken voor duurzaam bouwen door op het terrein daadkrachtig integrale realisaties te verwezenlijken via samenwerking met sleutelactoren met een gemeenschappelijke grondstroom.

Coachingstraject

DuboLimurg wilt in de Provincie Limburg de actoren verzamelen voor de lancering van de Limburgse Renovatiepraktijk. Deze structuur zou een aantal bouwstenen van ontwikkelde diensten willen groeperen (huisdokter, renovatietoolbox, de in Limburg versterkte renovatielening, energiescans, groepsaankopen) en aanbieden aan particulieren. Het Duwobo coaching traject zal het prille business model verder helpen ontwikkelen met oog op maximale sociale impact en de aanvraag begeleiden van een IWT‐haalbaarheidsstudie via de Sociale Innovatiefabriek.

Toontjeshuizen

Toontjeshuizen is een project waarin verschillende betrokken partijen vanuit een persoonlijke motivatie én een gezamenlijk ondernemersperspectief streven naar sociale ondernemerschapsmodellen voor kleinschalige woonzorg van gehandicapten in België. Een kleine 10-tal actoren uit de bedrijfswereld, het middenveld en overheid engageren zich om samen vorm geven aan een integrale schaalbare oplossing waarin er naast wonen en zorg ook rekening wordt gehouden met o.m. werken en vrije tijdsbesteding.

Coachingstraject

Tijdens het coachingstraject wordt er met verschillende stakeholders uit de zorgsector, bouwsector en overheid een opschaalbaar business model ontwikkeld.

Passiefhuis-Platform

Het Passiefhuis-Platform (PHP) is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld die stuk voor stuk engagement vertonen met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling. PHP stelt zich tot doel de bouw van energiezuinige gebouwen, gebaseerd op het Passiefhuis-concept, te stimuleren. Het platform wenst hiertoe bedrijven bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij de ontwikkeling van Passiefhuis-technologie, en zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan alle geïnteresseerde partijen.

Coachingstraject

Het coachingstraject dat het Passiefhuis-Platform samen met Stad Gent doorloopt richt zich op het vinden van een werkbaar business model voor de syndicus om diepe renovatie van collectieve woongebouwen te stimuleren. 

Meer informatie: www.passiefhuisplatform.be

CORE

CORE cvba-so is een autonome coöperatie opgericht door studenten en vennoten. CORE zorgt voor duurzame innovatie door verscheidene energiebesparende projecten te ontwikkelen binnen 3 domeinen: huisvesting, industrieel energiegebruik en mobiliteit. Deze projecten focussen op efficiënt en duurzaam energiegebruik en worden door het team ondersteund van idee tot realisatie. De beschikbare kennis en know-how koppelt CORE bewust terug naar de academische wereld en de maatschappij. Zo werkt CORE actief mee aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Coachingstraject

Het DuWoBo coachingstraject zal inzetten op het stimuleren van de groei van CORE mits het bepalen van een complementaire positionering binnen de markt van (professionele) dienstverleners, alsook de verankering van CORE in het onderwijslandschap en een doorlichting van het governance-model.

Meer informatie: www.thinkcore.be

NewCraft

NewCraft lanceert unieke bouwconcepten die modulair, milieuvriendelijk, snel en aanpasbaar zijn; een waardig en innovatief alternatief binnen de traditionele bouw. Met haar techniek maakt NewCraft het mogelijk om modulair en levensbestendig te gaan bouwen of renoveren: gedurende de volledige levenscyclus kan de woning aangepast worden aan de veranderende wensen van de bewoners.

Coachingstraject

Tijdens het coachingtraject zal er ingezet worden op het verder uitwerken van de business case, het expliciteren van de impact en het naar de markt gaan.

Bent u als bedrijf of particulier geïnteresseerd om deze techniek in praktijk te brengen? Neem contact op met anna@duwobo.com.

Meer informatie: www.newcraft.be